ue_efrr_rgb-1 pl (163 kB)
Dotacje
2018-05-23
ELEKTROZEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pn. „Wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej w Elektrozel Sp. z o.o.”
Celem projektu jest poprawa konkurencyjności firmy i poszerzenie portfela jej produktów do 2019 r. dzięki wdrożeniu zaleceń opracowanej strategii wzorniczej. Spółka zamierza osiągnąć następujące cele szczegółowe: podniesienie świadomości roli wzornictwa przemysłowego oraz marketingu w przedsiębiorstwie, poprawa jakości produktów, poprawa komunikacji z rynkiem oraz poszerzenie własnego portfolio produktów o nowe moduły sterowania gestami przeznaczone dla urządzeń AGD. Rezultatami projektu będą: nowe produkty, zwiększenie znajomości i rozpoznawalności marki wśród potencjalnych klientów, zwiększenie grona klientów, poprawa procesów wzorniczych i relacji z rynkiem i klientami oraz poprawa jakości obsługi klienta. Osiągnięcie tych rezultatów będzie miało znaczący wpływ na przyspieszenie tempa rozwoju Spółki i zwiększenie jej przychodów ze sprzedaży. Wartość projektu: 3 072 540.00 PLN Dofinansowanie projektu z UE: 1 458 200.00 PLN
2018-01-12
Informacja o wyborze wykonawcy - zapytanie ofertowe nr 1/POPW/ELEKTROZEL
ELEKTROZEL Sp. z o.o. informuje o zakończeniu postępowania nr 1/POPW/ELEKTROZEL oraz dokonanym wyborze wykonawcy.
Szczegółowe informacje zostały zawarte w dokumentach do pobrania poniżej.
2017-12-27
Zapytanie ofertowe nr 1/POPW/ELEKTROZEL
ELEKTROZEL Sp. z o.o. zaprasza do składania ofert na realizację usługi mającej na celu wdrożenie zaleceń strategii wzorniczej opracowanej dla Zamawiającego. Zakres zamówienia obejmuje jedno zadanie wskazane w ramach strategii tj. Prace projektowe i wzornicze, mające za zadanie wdrożenie wskazanych w strategii rekomendacji z obszaru marketingu oraz prac związanych z opracowaniem nowego produktu.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty dokumentach do pobrania poniżej.
2017-05-19
Informacja o realizowanym projekcie.
„Poprawa wzornictwa przemysłowego drogą do poprawy konkurencyjności Elektrozel Sp. z o.o.”
FE_PW_rgb-2 (32 kB)
ELEKTROZEL Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich pt. „Poprawa wzornictwa przemysłowego drogą do poprawy konkurencyjności Elektrozel Sp. z o.o.”
Projekt obejmuje wykonanie audytu wzorniczego i na jego podstawie sformułowanie strategii wzorniczej rozwoju firmy i jej produktów.
Celem głównym projektu jest wykorzystanie wzornictwa przemysłowego jako narzędzia do intensywnego rozwoju firmy. Cele szczegółowe to: ocena obecnej sytuacji przedsiębiorstwa oraz wskazanie obszarów usprawnień, likwidacja istniejących słabych obszarów i wzmocnienie pozycji konkurencyjnej firmy, a także poszerzenie grona klientów Spółki i poprawa jej wyników finansowych dzięki wdrożeniu strategii.
Rezultatem projektu będzie określenie działań strategicznych i operacyjnych jakie Spółka powinna podjąć w celu dalszego rozwoju działalności.

Wartość projektu: 58 917,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 40 715,00 PLN
2016-09-30
Informacja o wyborze
Elektrozel Sp z o.o. informuje, w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia na realizację strategii wzorniczej wybrana została oferta firmy IDEALIA Sp. z o.o., ul. Malików 150D, 25-639 Kielce.

Parametry wybranej oferty:

  • Cena brutto: 58 917,00 zł
  • Liczba ekspertów skierowanych do realizacji zamówienia: 7
  • Deklarowany czas realizacji zamówienia: 110 dni kalendarzowych.
Łączna liczba otrzymanych punktów: 99,85.
2016-09-22
Sprostowanie do zapytania
Elektrozel informuje, iż w części VII pkt. 2 (Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia) zapytania ofertowego stwierdzono oczywistą omyłką pisarską. Zamawiający publikuje sprostowanie do ww. punktu, który winien brzmieć: Liczba ekspertów zgłoszonych do realizacji zamówienia (E) – 20 punktów.
Wynika to z części VIII zapytania tj. sposobu dokonania oceny przedmiotowego kryterium. Przedmiotowa zmiana nie wpływa na sposób przygotowania oferty. W związku z powyższym termin składania ofert nie ulega zmianie.
2016-09-19
Zapytanie ofertowe
Elektrozel zaprasza do składania ofert na opracowanie strategii wzorniczej dla Zamawiającego, która będzie rezultatem projektu planowanego przez niego do złożenia w ramach działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, Etap 1. Szczegółowe informacje znajdują się w zapytaniu ofertowym dostępnym poniżej